EUROGEO е авторитетно научно общество със силно европейско измерение, което свързва географи и лица от свързани области (околна среда, планиране, геодезия, картография, геотехнологии) от всички сфери на живота. Това е международна неправителствена организация с широко членство. Асоциацията има значителен опит в национални и международни проекти в областта на образованието и обучението. EUROGEO е белгийска международна организация с нестопанска цел.
Дейностите на сдружението включват организиране на основни дейности и събития, провеждане на обучение и професионално развитие, издаване на книги и публикации в списания, подпомагане на учените в тяхната работа и кариера, иновации в преподаването на география, идентифициране и насърчаване на добри практики, сътрудничество с ЕС, Съвет на Европа и други европейски организации, които си сътрудничат с глобални организации и агенции като ООН, Световната банка и благотворителни фондации.
EUROGEO работи активно с националните и регионалните министерства на образованието за подобряване на обучението и преподаването на география и свързаните с тях предметни области. Има статут на участие в Съвета на Европа и е професионалният, политически глас на географите в Европа. EUROGEO е заинтересована страна в Програмата в областта на цифровите технологии и член на инициативата „Окото на Земята“ относно отворените данни и отворената наука за постигане на целите за устойчиво развитие.

Уебсайт: www.eurogeography.eu