Предпоставки

Насърчаване, разрастване и свързване на образованието за възрастни – FUTURE е проект за обмен на добри практики между различни организации. Целта му е да се създаде подходящата среда в образованието за възрастни, която да приеме дигиталната революция. Специфичната цел на проекта е да се анализират и разработят възможни бъдещи сценарии в областта на образованието за възрастни във връзка с използването на дигитални инструменти и методологии като: образователни процеси, динамика в класната стая, приобщаващо обучение и методологии за обучение на възрастни.

FUTURE е създаден по инициатива на Европейската мрежа за дигитално обучение (DLEARN) и нейните членове (някои от които също са партньори в този проект). Инициативата „Какво мислите за бъдещето на дигиталното образование и обучение в ЕС?“ стартира между май и септември 2017 г. Целта й беше консултиране на европейско ниво с различни обучителни организации и персонала им за изясняване на:

  1. гледната точка на персонала на обучителните организации с вертикален подход (отдолу-нагоре), с цел събиране на полезна информация и предложения за подобрения и промени от хората, работещи ежедневно в областта на образованието;
  2. събиране на информация от различни образователни сектори, като: ПОО, ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ, УЧИЛИЩНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Това мащабно европейско проучване беше обобщено в доклад, който е представян при различни поводи и събития:

– Пленарната конференция на DLEARN с DG CONNECT, DG EMPLOYMENT и DG EAC
– с италианската национална агенция INDIRE

Цели

Проектът е насочен към ОТВОРЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В ЦИФРОВАТА ЕРА. Идеята ни е да популяризираме използването на иновативни дигитални методологии и създаването на отворени и адаптивни учебни материали, достъпни за всички, онлайн и безплатно. Що се отнася до този аспект, FUTURE ще работи на два фронта:

  1. Базата данни и добрите практики – описват подробно изследваните обучителни практики и начините за използването им. Това се вписва добре в приоритетната цел, защото дава на преподавателите ясни и прости насоки относно потенциала на цифровите инструменти. По този начин те ще могат да ги прилагат успешно в бъдещата си работа.
  2. Отворени и достъпни резултати, представени по начин, позволяващ използването им от всеки.

Подход

Проектът FUTURE набляга на факта, че образователното поле не е неподвижно и фиксирано. Образованието се развива чрез процеса на растеж, преживяван от всеки човек, и поради това изисква постоянно сравнение между различните участници. Поради тази причина подходът на FUTURE ще бъде да проучи и събере информация във всички образователни сектори, опитвайки се да разбере кои инструменти са приспособими и прехвърляеми. На свой ред ще гарантира, че резултатите от проекта могат да се използват повторно в друг контекст.