Добри практики

FUTURE е насочен към преподаватели за възрастни. Целта е да им предостави практически инструменти за подобряване на уменията, както се изисква от новата стратегия „Пътеки за повишаване на уменията: нови възможности за възрастни“ (ЕС 19.12.16 относно Пътища за подобряване на уменията на ниво: Нови възможности за възрастни). Един от стълбовете е да подпомогне първоначалното обучение и непрекъснатото професионално развитие на персонала, ангажиран с осигуряването на висококвалифицирани пътеки, по-специално на учителите и професионалните обучители. На педагозите се гледа като на модели в нашето общество и е изключително важно те да притежават адекватни дигитални умения, да могат да участват активно в обществото с ролята, която играят.

Поради тези причини партньорството събра различни казуси, свързани с методологии на преподаване чрез дигитални инструменти.

EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK


UPI – LJUDSKA UNIVERZA ZALEC


ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO (IST)


POLITECHNIKA LODZKA


E-BUSINESS ACADEMY


IDEC


PIM


EUROGEO


FUNDACIÓN TECNOLOGÍA SOCIAL