Η IDEC είναι μια συμβουλευτική εταιρεία αλλά και κέντρο εκπαίδευσης που βρίσκεται στον Πειραιά. Οι δραστηριότητές της συνίστανται στην κατάρτιση, στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, στη διασφάλιση ποιότητας, στην αξιολόγηση και στην ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα των έργων της ΕΕ. Διαθέτει μακρά πείρα σε ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη διά βίου μάθηση και ιδίως EQF, ECVET, Europass, EQAVET, επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και σε εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα τελευταία 18 χρόνια η IDEC ασχολείται με το θέμα της διασφάλισης ποιότητας και της βελτίωσης της ΕΕΚ και έχει συντονίσει τα έργα QMS, EQUAL, BEQUAL και QUADRAT σε αυτό το θέμα ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλά άλλα. Το BEQUAL, ένα έργο Ανάπτυξης Καινοτομίας που συντονίστηκε από την IDEC κατά την περίοδο 2008-2010, έχει αναπτύξει ένα εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης για τη διασφάλιση ποιότητας σε επίπεδο παρόχων ΕΕΚ. Το εργαλείο και η πύλη BEQUAL έχουν διατηρηθεί και επεκταθεί από τότε και τώρα, το BEQUAL είναι διαθέσιμο σε 15 ευρωπαϊκές γλώσσες και χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 600 ιδρύματα.

Ιστοσελίδα: www.idec.gr